Honterus antikvárium és aukciós ház

Cégtábláját a jeles erdélyi térkép-mester, Honter János nevéből nyerte, s egy közel száz éves antikvárium szellemi utódjának vallja magát a Múzeum körúti antikváriumok sorában a Honterus. Vállalt feladata a humán - azaz az emberrel közvetlenül kapcsolatos kultúrális hagyományok, mondhatni: papír alapú hagyatékok (régi könyvek, térképek, folyóiratok, metszetek, kéziratok, nyomtatványok, képeslapok, értékpapírok stb.) gyűjtése, ápolása és értékesítése.A Honterus Antikvárium névadójáról többet...

Johannes Honterus 450 éve hunyt el. Teológus, kozmográfus, nyomdász, fametsző, pedagógus, filológus és jogász volt. Luther a magyarok apostolának, Szekfű Gyula történész a magyar reformáció legharmonikusabb személyiségének nevezte. De benne tisztelhetjük az erdélyi szász irodalom első nagy alakját is.

Honter János Brassóban született 1498-ban. 1522-ben iratkozott be a bécsi egyetem filozófiai fakultására. Akkoriban még Honternak neveztette magát, csak később, más humanistákhoz hasonlóan latinosította nevét Johannes Honterusra. Mind a latin, mind a görög nyelvben nagyon járatos volt.
Az 1529-es bécsi török ostrom miatt a Duna-parti Regensburgba menekült. Következő állomása a krakkói egyetem lett, ahol rendszeresen tartott előadásokat, és két tudományos munkája is megjelent nyomtatásban.
Honterus Bázel városába 1530-ban érkezett, a korabeli Európa e szellemi központjában sajátította el a tipográfia és a fametszés mesterségét, és vált a reformáció eszméinek hívévé.
Két nyomdász, Hieronymus Frobenius és Sebastian Henricpetri mellett dolgozott. 1533-ban tért haza, itt a plébániatemplomban kezdte meg működését mint káplán. Legfontosabb feladatának az oktatás reformját tekintette. Ő készítette el 1543-ban Erdély legelső iskolai rendtartását, a Constitutio scholae Coronensist. Első nyomtatványa valószínűleg egy görög nyelvtan volt. Könyvei kicsi - nyolcadrét formátumú - kötetek voltak. A könyvdíszeket szintén maga készítette. Kinyomtatta Erdély térképét is. (egyetlen ismert példányát az OSZK őrzi).
1540-ben kiadta azt a Szent Nílusnak tulajdonított gyűjteményt, aminek a kéziratát egy moldvai kolostorban találta. Ugyancsak ő adta ki Andreas Moldner brassói prédikátor énekeskönyvét, és 1548-ban összeállított egy klasszikus ódákat tartalmazó énekgyüjteményt Odae cum harmonis címmel. Ez az első hazánkban kinyomtatott kottás könyv.
1541-ben átdolgozta a Krakkóban kiadott földrajzi tankönyvét, a Rudimenta cosmographiát. E művét 1546 és 1602 között több mint harmincszor adták ki.
1543-ban Brassó város tanácsa megbízta azzal, hogy dolgozza ki Brassó és a Barcaság reformációjának tervét. A Reformatio ecclesiae Coronensis ac totius Barcensis provinciae kulcsfontosságú mű az erdélyi reformáció történetében. E munkáját Luther is nagyra értékelte, és hamarosan az ő előszavával adták ki Wittembergben.
1547-ben kiadta az erdélyi szász egyház reformációjáról szóló művét, a Reformatio ecclesiarum Saxonicum in Transylvaniát, illetve annak német nyelvű változatát, a következő évben pedig Luther kátéját. A szászok törvénykönyve a Compendium iuris civilis in usum civitatum Saxonicarum in Transylvania collectum 1544-ben jelent meg Brassóban.
Johannes Honterus 1549. január 23-án hunyt el.